TeamFysio

TeamFysio

Vad är Fysioterapi?

Fysioterapeut och sjukgymnast är samma sak.
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut en ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, och den titel som användas på yrket i första hand.

 

Fysioterapiprofessionen är sjukvårdens förstainstans och specialinstans vid diagnostik och behandling av sjuk- och smärttillstånd i kroppens rörelseorgan och man behöver ingen remiss för att söka hjälp och vård. När vi anser att det behövs ytterligare utredning remitterar vi vidare.

 

Vi arbetar med både akuta och långvariga led- och muskelrelaterade besvär (rygg, nacke, knä, axel, höft o.s.v.), ortopediska skador, idrottsskador samt rehabilitering efter operativa ingrepp. Våra fysioterapeuter har gedigen utbildning och lång erfarenhet inom yrket.

 

Genom ett kontinuerligt kunskapsutbyte och ständig vidareutbildning vill vi ligga i framkant och ge bästa möjliga behandling. I det dagliga arbetet använder vi olika analysverktyg och testmetoder samt kvalitetsuppföljningsinstrument för att säkerställa rätt vård.

Första besöket

Innan första besöket får du fylla i ett frågeformulär kring dina besvär, funktion och smärta. Formuläret tar 5-10 min, så kom gärna lite innan avsatt tid så du hinner fylla i formuläret.
 

Vid första besöket tar vi alltid en noggrann anamnes och utför en grundlig undersökning. Vi strävar alltid efter att hitta grundorsaken till dina aktuella besvär. Efter undersökningen och bedömningen lägger vi sedan gemensamt upp en behandlingsplan.

 

Det kan kännas bra att ha med ett par shorts att byta till då man ofta får klä av sig till underkläderna för att vi ska kunna göra en så bra undersökning som möjligt.

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsnedsättningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

 

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

 

Undersökning
I en bedömning utförd av en OMT fysioterapeut ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patientcentrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

 

Behandling
Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, rörelsekontroll, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet.

 

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symtomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient.

 

Under ett besök hos en OMT-fysioterapeut undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall.

 

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistområde för sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare. Idrottsmedicinaren har kunskap om skador och sjukdomstillstånd relaterade till fysisk aktivitet och idrott. Detta kräver fördjupade kunskaper om akuta och överbelastningsrelaterade skador som uppkommit i samband med träning och idrott. Några exempel på detta kan vara:

 

  • Optimera funktion och förkorta konvalescenstid efter en skada/operation.
  • Bryta långvarig överbelastningsskada/eller smärttillstånd
  • Minska risk för återfall pga relativ svaghet eller mindre gynnsamma rörelsemönster

 

Idrottsmedicinaren har kunskap om hur träningen bör utföras för att optimera träningseffekt och undvika skador.

 

Idrottsmedicinaren behandlar motionärer och elitidrottare i alla åldrar (även barn). Behandlingen grundar sig ofta på ett anpassat träningsupplägg som ställer gradvis ökade krav på den skadade vävnaden vilket leder till anpassning av det skadade området och återställande av den bristande funktionen.

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete, miljö och arbetsredskap till människans behov och förutsättningar. Det kan handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära samt kroppshållning.

 

Det finns ett tydligt samband mellan värk i kroppen och arbetsmiljö. Belastningsskador uppstår ofta i samband med tunga lyft, upprepade rörelser och obekväma arbetsställningar. Högt arbetstempo och stress kan också bidra till att man får värk och ont i kroppen. Belastningssjukdomarna är antagligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden.

 

Enligt arbetsmiljölagen har alla arbetsgivare ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Ergonomi handlar om att anpassa jobbet efter människan – inte tvärtom. Och eftersom alla människor är olika måste arbetsmiljön anpassas efter varje enskild person. För att undvika att få ont i kroppen krävs ordentliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar, olika arbetsutrustningar och hjälpmedel i arbetet. Det är också viktigt att kunna anpassa arbetstempot och anpassa arbetsplatsens utformning efter sina egna förutsättningar och att träna upp kroppens muskler.

 

Vi kan komma ut på din arbetsplats för att göra en ergonomisk bedömning, ge åtgärdsförslag samt hålla skräddarsydda utbildningar kring anatomi, belastningsergonomi och kontorsergonomi.